WARUNKI SPRZEDAŻY

Obowiązują od: 30/03/2018r.

 

Artykuł 1: Postanowienia ogólne

1.1       Każde odniesienie do „KOFA” lub do „nas” w niniejszych Ogólnych warunkach sprzedaży (zwanych dalej „OWS”) stanowi odniesienie do KOFA Marek Bartołd ul. Wólczyńska 133 01-919 Warszawa, zarejestrowana przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Numer Identyfikacji Podatkowej 536-177-33-93, Numer Regon 361259221.

1.2       Niniejsze OWS regulują wszelkie stosunki umowne, w tym w szczególności oferty, umowy sprzedaży, dostawy i usługi realizowane na podstawie zamówień składanych przez naszego klienta („Klient”), w tym za pośrednictwem naszego sklepu internetowego www.kofa.com.pl („Sklep Internetowy”) lub z wykorzystaniem naszych katalogów, ulotek lub innych kanałów sprzedaży, a także stosunki umowne wynikające z Konta Użytkownika (określonego poniżej), oraz wszelkie inne stosunki (w tym także quasi-umowne) mogące powstać pomiędzy Klientem a nami.

Warunkiem przyjęcia zamówienia przez Kofa jest akceptacja przez Klienta wszystkich określonych w niniejszym dokumencie warunków oraz postanowień. Akceptacja OWS przez Klienta będzie dorozumiana z faktu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Kofa lub odbioru przez Klienta wszystkich lub niektórych z zamówionych przez niego produktów. Żadne uzupełnienia lub zmiany OWS dokonane przez Klienta nie będą wiążące wobec Kofa, chyba że zostaną zatwierdzone na piśmie przez uprawnionego przedstawiciela Kofa. W przypadku, jeśli Klient umieści w zamówieniu lub innej przesłanej przez siebie korespondencji warunki dodatkowe lub niezgodne z warunkami określonymi w niniejszych OWS lub w potwierdzeniu przekazanym przez Kofa, realizacja danego zamówienia przez Kofa nie może być interpretowana jako akceptacja wspomnianych warunków zaproponowanych przez Klienta i nie będzie stanowić zrzeczenia się przez Kofa którychkolwiek z warunków określonych w niniejszych OWS lub w potwierdzeniu przekazanym przez Kofa.

Warunki określone w: (i) formularzach stosowanych przez Kofa, (ii) potwierdzeniach, (iii) propozycjach cenowych, (iv) fakturach, (v) witrynach internetowych oraz (vi) katalogach są włączone do niniejszych OWS przez odniesienie do nich i wraz z OWS stanowią całość wyłącznej umowy zawartej pomiędzy Klientem a Kofa w odniesieniu do przedmiotu niniejszych OWS.

Zgoda Klienta na wykorzystanie dokumentów w postaci elektronicznej.

1.3      Ogólne warunki umów Klienta nie mają zastosowania, niezależnie od tego czy w danym przypadku wyrazimy wyraźny sprzeciw wobec ich stosowania. Niniejszym odrzucamy możliwość zastosowania ogólnych warunków umów Klienta, zaś Klient niniejszym rezygnuje z możliwości stosowania swoich ogólnych warunków.

1.4      Nasza oferta produktowa kierowana jest wyłącznie do Klientów biznesowych, tj. do spółek, osób prawnych lub fizycznych lub innych jednostek organizacyjnych, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które zawierają daną umowę bezpośrednio w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową i nie dokonują zakupów na swoje osobiste potrzeby lub potrzeby rodzinne bądź swojego gospodarstwa domowego. Nasze produkty i usługi przeznaczone są wyłącznie do zastosowań biznesowych. Korzystając ze swojego Konta Użytkownika lub składając zamówienia poprzez którykolwiek z naszych kanałów sprzedaży, Klient bezwarunkowo zobowiązuje się kupować i korzystać z naszych produktów i usług wyłącznie dla celów określonych powyżej i że będzie występować jako klient biznesowy a nie w charakterze konsumenta podlegającego przepisom o ochronie konsumentów. Nasze produkty nie są adresowane do osób nieletnich. W przypadku odsprzedaży lub eksportu naszych towarów, Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych, w tym przepisów o kontroli eksportu.

1.5      Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania jednostronnych zmian treści niniejszych OWS, w przypadkach gdy OWS stały się częścią stosunku umownego z Klientem, w zakresie w jakim okaże się to niezbędne do skorygowania zachodzącego ex post naruszenia równoważności wzajemnych zobowiązań stron, lub dostosowania OWS do nowych wymogów prawnych lub technicznych. Klient zostanie przez nas poinformowany o dokonanych zmianach. Dokonane zmiany będą skuteczne i staną się częścią stosunku umownego z Klientem o ile Klient nie zgłosi sprzeciwu na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną w terminie sześciu tygodni od otrzymania zawiadomienia o zmianie.

1.6      Przedstawienia produktów w katalogach i na stronach internetowych służą jedynie celom ilustracyjnym. Posiadanie lub dostęp do jakiegokolwiek katalogu, wydawnictwa lub witryny internetowej nie daje uprawnienia do dokonywania zakupu produktów. Kofa zastrzega sobie prawo poprawiania błędów redakcyjnych w swoich katalogach i treściach publikowanych na swoich witrynach internetowych. Mimo dokładanych przez nas starań, w naszych katalogach i na witrynach internetowych mogą się czasami pojawiać błędnie określone ceny.

        Kofa zastrzega sobie prawo anulowania wszelkich zamówień dokonywanych przy uwzględnieniu tego rodzaju błędnie podanych cen, nawet w przypadku wcześniejszego otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia od Kofa.

1.7      Produkty mogą zostać zastępowane przez zamienniki (w tym w zakresie innego kraju pochodzenia) i ich właściwości mogą odbiegać od tych opisanych i/lub zilustrowanych w katalogach lub na witrynach internetowych.

Artykuł 2: Przetargi i oferty

2.1       Wszystkie oferty dotyczące towarów i usług Kofa nie mogą być traktowane jako oferty wiążące, lecz wyłącznie jako zaproszenie do żądania otrzymania bardziej szczegółowej oferty, chyba że co innego wynika jednoznacznie z treści oferty.

2.2       Oferty, oferty dla celów przetargów oraz szczegóły dotyczące ceny w odniesieniu do towarów wyprodukowanych na zamówienie odnoszą się tylko do zaoferowanych ilości towaru. W przypadku mniejszych ilościowo zamówień, zastrzegamy sobie prawo do  proporcjonalnego dostosowania ceny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany ilości towaru wyprodukowanego na zamówienie, przy czym zmiany te wahać się będą w granicach 10% zamówionej ilości towaru.

2.3       Do zawarcia umowy dochodzi wyłącznie po wyrażeniu przez Kofa pisemnego potwierdzenia zlecenia i/lub zamówienia złożonego przez drugą stronę, lub z chwilą przystąpienia przez Kofa do wykonania zlecenia i/lub zamówienia.

Artykuł 3: Konto Użytkownika

3.1       Klient ma możliwość utworzenia i zarejestrowania osobistego konta użytkownika na stronie internetowej Kofa www.kofa.com.pl („Konto Użytkownika”). Każdy Klient może w danym czasie korzystać tylko z jednego Konta Użytkownika. Rejestracja, aktywacja i korzystanie z Konta Użytkownika są bezpłatne. Kofa dokona aktywacji Konta Użytkownika po analizie danych rejestracyjnych oraz, o ile uznamy to za wskazane, po sprawdzeniu zdolności kredytowej danego Klienta. Nie mamy jednak obowiązku akceptacji rejestracji dokonanej przez Klienta.

3.2       Wszelkie informacje podawane przez Klienta winny być zgodne z prawdą, precyzyjne i kompletne. Klient obowiązany jest niezwłocznie zawiadamiać o wszelkich zmianach podanych przez siebie informacji, w szczególności jeśli utraci status klienta biznesowego (w znaczeniu nadanym temu określeniu w art. 1 ust. 4 powyżej).

3.3       W przypadku naruszenia przez Klienta obowiązujących przepisów prawa, niniejszych OWS lub innych obowiązujących go postanowień umownych, Kofa zastrzega sobie prawo odmowy dostępu do dowolnych funkcjonalności Sklepu Internetowego, czasowego zawieszenia Konta Użytkownika, nieodwołalnego usunięcia Konta Użytkownika lub podjęcia wszelkich innych stosownych działań (wirtualna władza wewnętrzna) jakie Kofa uzna, z zachowaniem rozsądku, za wskazane.

3.4       Klient może w każdej chwili usunąć swoje Konto Użytkownika bez podania przyczyn. Zawieszenie lub usunięcie Konta Użytkownika pozostaje bez wpływu na prawa i obowiązki Klienta powstałe przed wspomnianym usunięciem.

3.5 Klient nie może przekazywać swojego Konta Użytkownika innym osobom ani przenosić związanych z nim praw i obowiązków bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Klient przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że nie może dzielić się dostępem do Konta Użytkownika z osobami trzecimi ani korzystać z niego dla celów prywatnych (konsumenckich). Przyjmuje się, że osoba korzystająca z Konta Użytkownika została do tego upoważniona przez Klienta. Klient niniejszym upoważnia każdoczesnego użytkownika swojego Konta Użytkownika do zawierania transakcji w imieniu i na rachunek Klienta. Nasze zobowiązania wobec Klienta wygasają z chwilą dostarczenia towarów do wspomnianego użytkownika zgodnie z jego wskazówkami.

3.6       Klient obowiązany jest chronić poufność swoich danych dostępu do Konta Użytkownika i należycie zabezpieczać Konto Użytkownika przed dostępem osób niepowołanych. W szczególności, Klient obowiązany jest chronić swoje dane dostępu przez utratą, kradzieżą oraz wszelkim nieuprawnionym użyciem. Klient obowiązany jest niezwłocznie informować nas na piśmie, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o wszelkich przypadkach utraty, kradzieży lub nieuprawnionego użycia danych dostępu. Do czasu otrzymania takiego powiadomienia, wszelkie przypadki użycia Konta Użytkownika uznawać się będzie za dokonane za zgodą Klienta a wszelkie transakcje zakupu dokonane poprzez Konto Użytkownika będą miały moc wiążącą wobec Klienta, tzn. będą traktowane jako dokonane w imieniu i na rachunek Klienta.

Artykuł 4: Zawarcie i warunki umowy

4.1       Przedstawienie towarów w Sklepie Internetowym, w katalogach lub w innych wydawnictwach nie stanowi wiążącej oferty zawarcia umowy sprzedaży a jedynie zaproszenie do składania zamówień.

4.2      W przypadku zamówień składanych poprzez Sklep Internetowy: Klient inicjuje proces składania zamówienia klikając przycisk „Przejdź do płatności”. Klient może się zalogować przy użyciu swoich danych dostępu lub utworzyć Konto Użytkownika. W kolejnym kroku, Klient wskazuje rodzaj przesyłki i sposób płatności. Klient ma możliwość sprawdzenia i zmiany wprowadzanych danych na każdym etapie procesu składania zamówienia. Na etapie bezpośrednio poprzedzającym złożenie zamówienia, jego treść zostaje wyświetlona w skondensowanej formie, aby umożliwić Klientowi dokonanie końcowego sprawdzenia i wprowadzenie ostatnich poprawek. Klikając przycisk „Kupuj teraz” na zakończenie procesu składania zamówienia, Klient wysyła zamówienie, tym samym składając wiążącą ofertę zakupu towarów uwidocznionych na stronie zamówienia.

4.3      Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia złożonego poprzez nasz sklep internetowy, wysyłamy Klientowi potwierdzenie jego otrzymania (zazwyczaj za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksem). Potwierdzenie otrzymania zamówienia nie stanowi przyjęcia oferty, o ile nie jest to w sposób wyraźny zaznaczone w potwierdzeniu. Jeśli potwierdzenie otrzymania zamówienia nie zawiera adnotacji o przyjęciu oferty, wiążąca umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta naszego kolejnego powiadomienia (zazwyczaj wysłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksem) informującego o wysyłce towarów. Klientowi nie przysługuje  prawo cofnięcia zamówienia przed upływem określonego w niniejszych OWS terminu na przyjęcie przez nas oferty.

4.4      W przypadku zamówień składanych poprzez Sklep Internetowy: Po złożeniu zamówienia, Klient może wydrukować podsumowanie złożonego przez siebie zamówienia. Dane dotyczące każdego zamówienia będą przez nas przechowane przez rozsądny czas. Klient będzie mógł uzyskać dostęp do tych danych poprzez swoje Konto Użytkownika, z możliwością ich przeglądania i wydruku. Wraz z potwierdzeniem otrzymania zamówienia, Klient otrzyma jego szczegółowe dane oraz link do niniejszych OWS, które Klient również będzie mógł zapisać i wydrukować. Aktualna wersja OWS dostępna jest również w naszym Sklepie Internetowym pod zakładką „Ogólne Warunki Sprzedaży” i ta również może być przeglądana, pobierana i drukowana.

4.5      W przypadku jeśli nasz dostawca nie dostarczy danego towaru w uzgodnionym terminie, Kofa przysługuje prawo odmowy przyjęcia oferty złożonej przez Klienta lub cofnięcia przyjęcia oferty oraz rozwiązania zawartej umowy w zakresie, w jakim odnosić się ona będzie do niedostarczonych towarów, , bez ponoszenia odpowiedzialności odszkodowawczej wobec drugiej strony.

Artykuł 5: Zmiany w okresie ważności umowy i rozwiązanie umowy

5.1       Kofa zastrzega sobie prawo wprowadzania drobnych zmian w oferowanych/sprzedawanych przez siebie produktach, lub w składzie tych produktów.

5.2      W przypadku rozwiązania przez Klienta umowy sprzedaży (w części lub w całości), Klient obowiązany będzie zwrócić Kofa wszelkie koszty zasadnie poniesione przez Kofa w związku z wykonaniem umowy sprzedaży, bez uszczerbku dla przysługujących Kofa praw dochodzenia odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów, szkód, strat (w tym także utraconych zysków) oraz należnych odsetek w związku z rozwiązaniem danej umowy sprzedaży.

5.3      Bez uszczerbku dla innych przysługujących Kofa praw, Kofa przysługiwać będzie prawo rozwiązania umowy sprzedaży z winy drugiej strony w przypadku niewypłacalności lub likwidacji Klienta, lub też wstrzymania przez niego płatności.

Artykuł 6: Ceny

6.1       O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, ceny podane na stronie Sklepu Internetowego, w katalogach i innych wydawnictwach są cenami hurtowymi, nie uwzgledniającymi kosztów wysyłki, opłat manipulacyjnych, podatków, opłat celnych i importowych oraz kosztów odpraw celnych, oraz mogą podlegać niezapowiedzianym korektom lub zmianom. Ceny produktów towarowych szczególnie podatnych na uwarunkowania rynkowe będą ustalane z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku.

6.2        Kofa określi, z zachowaniem rozsądku, sposób zapakowania i wysyłki towarów oraz m.in. dokona wyboru odpowiedniego przewoźnika. Wszelkie związane z tym koszty zostaną poniesione przez Klienta, o ile inne rozwiązanie nie zostanie w sposób wyraźny uzgodnione z Kofa.

       W przypadku zamówień składanych poprzez Sklep Internetowy: koszt wysyłki i opakowania zostanie podany w podsumowaniu zamówienia przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

6.3      Klient obowiązany jest uregulować wszelkie należne podatki od sprzedaży, cła, opłaty importowe i koszty odprawy celnej. W przypadku zamówień składanych poprzez Sklep Internetowy: Powyższe koszty (z wyjątkiem kwot należnych podatków, które zostaną podane w podsumowaniu zamówienia przed złożeniem zamówienia przez Klienta) nie będą uwzględnione w łącznej kwocie płatności podanej przy składaniu zamówienia i będą pobierane przez przewoźnika przy odbiorze przesyłki.

6.4      Kofa ma prawo, w każdym czasie po zawarciu umowy, do proporcjonalnej zmiany uzgodnionej ceny, w przypadku gdy zmianie ulegną czynniki determinujące wysokość ceny – niezależnie od tego, czy zmianę te można było przewidzieć lub nie w momencie złożenia oferty i/lub potwierdzenia zamówienia – takie jak wynagrodzenia, ceny, podatki związane z importem, kursy walut, akcyza, podatki i opłaty i  inne ustawowo określone wartości, zmiana ta nastąpi podczas chwili zapłaty należnego wynagrodzenia zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi przepisami ustawowymi. W przypadku gdy wzrost uzgodnionej ceny nastąpi w ciągu trzech miesięcy od dnia zawarcia umowy, druga strona jest upoważniona do rozwiązania umowy.

6.5      Dla faktur poniżej określonej kwoty netto, poza zwykłymi kosztami przesyłki zostanie doliczona dodatkowa kwota stanowiąca niewielki dodatek do zamówienia.

Artykuł 7: Przesyłka, przejście ryzyka

7.1       O ile w sposób wyraźny nie uzgodniono inaczej, dostawa realizowana będzie według reguły „Ex Works (EXW)” określonej w regułach Incoterms 2010 (z późniejszymi zmianami).

7.2      Częściowe dostawy towarów objętych pojedynczym zamówieniem są dopuszczalne pod warunkiem, że tak dostarczone towary nadają się do samodzielnego wykorzystania, przy czym wszelkie dodatkowe koszty takiej dostawy zostaną pokryte przez nas. Jeśli Klient zażyczy sobie, by dostawa była realizowana w częściach, wszelkie dodatkowe koszty przewozu ponosi Klient. W przypadku gdy towary lub usługi będą dostarczane w partiach, Kofa ma prawo do wystawienia osobnej faktury za każdą partię.

7.3      Ryzyko przypadkowego zniszczenia, uszkodzenia lub utraty sprzedanych towarów jak również ryzyko związane z płatnością za sprzedany towar przechodzą na Klienta z chwilą dostarczenia przez nas towarów do przewoźnika zgodnie z art. 7 ust. 1 powyżej.

7.4      W przypadku jeśli dostawa na wskazany adres nie jest możliwa lub jeśli Klient odmów przyjęcia lub nie odbierze towaru, zastrzegamy sobie prawo obciążenia Klienta wszelkimi związanymi z tym kosztami (w tym, w szczególności, kosztami manipulacyjnymi, opakowania i przesyłki).

Artykuł 8: Dostawa

8.1        Wszelkie terminy dostaw określone na stronie sklepu Internetowego, w katalogach lub dowolnych innych publikacjach mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie stanowią oraz nie mogą być interpretowane jako określenie ustawowego lub uzgodnionego terminu dostawy, o ile wyraźnie nie zaznaczymy inaczej.

8.2      W przypadku niedotrzymania terminu dostawy, Kofa przysługuje prawo realizacji dostawy zakupionego towaru w dodatkowym rozsądnym terminie w ramach kolejnej dostawy.

8.3      Kofa nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub zakłócenia realizacji  świadczenia powstałych w całości lub w części na skutek siły wyższej, w tym m.in. w wyniku zdarzeń losowych, niepokojów pracowniczych, działań wojennych, aktów terrorystycznych (zarówno dokonanych jak i zagrażających), decyzji wydawanych lub ograniczeń nakładanych przez władze państwowe, powstań, epidemii, kwarantann, braków, awarii systemów łączności lub energetycznych, pożarów, wypadków, eksplozji, braku możliwości pozyskania lub wysyłki towarów, niemożności uzyskania wymaganych pozwoleń i licencji, braku możliwości pozyskania surowców, niesprzyjających warunków atmosferycznych, katastrof bądź też innych okoliczności i przyczyn będących poza rozsądną kontrolą Kofa w ramach prowadzonej przez nią działalności. 

8.4      W przypadku jeśli zdarzenie siły wyższej lub inne nieprzewidziane okoliczności uniemożliwią nam należyte wykonanie umowy, i jeśli przeszkody te, które nie powstały z naszej winy i które nie będą możliwe do usunięcia przy użyciu gospodarczo uzasadnionych działań, pierwotny termin dostawy zostanie przesunięty o czas trwania wspomnianej przeszkody. Powyższe pozostaje bez uszczerbku dla innych uprawnień do rozwiązania umowy przysługujących Klientowi z mocy obowiązującego prawa.

8.5      W przypadku przekroczenia terminu kolejnej dostawy, Kofa musi zostać powiadomione na piśmie o fakcie naruszenia umowy.

Artykuł 9: Płatności

9.1       Kofa będzie wystawiać Klientowi faktury na wszystkie dokonywane przez niego zakupy.

9.2      O ile nie zaznaczono inaczej poniżej lub na fakturze, w przypadku Klientów o potwierdzonej zdolności płatniczej, cena zakupu, obejmująca również wszelkie obowiązujące podatki, koszty wysyłki itp. („Zafakturowana Kwota”) staje się należna i przypada do zapłaty w całości w terminie trzydziestu (30) dni  od otrzymania faktury.. Kofa udziela Klientom kredytu handlowego (terminu zapłaty przypadającego po dostawie) i określa jego limity według własnego uznania i może skrócić udzielony kredyt handlowy lub cofnąć taki kredyt w dowolnym czasie i z dowolnego powodu.

9.3      Klient znajduje się w zwłoce z zapłatą (bez obowiązku powiadomienia Klienta o zwłoce) jeśli Zafakturowana Kwota nie wpłynie na rachunek bankowy najpóźniej w pierwszym dniu po upływie terminu zapłaty, chyba że zwłoka w zapłacie nastąpiła z przyczyn, za które my ponosimy odpowiedzialność. W przypadku, gdy termin zapłaty przypada na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, terminem zapłaty będzie pierwszy dzień roboczy następujący po takim dniu.

9.4      W przypadku wystąpienia zaległości w zapłacie, Klient obowiązany będzie do zapłaty na rzecz Kofa odsetek za opóźnienie w wysokości 1% od zaległej płatności miesięcznie za okres do ostatecznego uregulowania zaległości. Niezależnie od powyższego, Kofa przysługuje prawo dochodzenia dodatkowych roszczeń odszkodowawczych zgodnie z postanowieniami niniejszych OWS oraz przepisami obowiązującego prawa.

9.5      Klient obowiązany jest pokryć wszelkie pozasądowe koszty poniesione przez Kofa w związku z niewykonaniem przez Klienta jego zobowiązań wynikających z niniejszych OWS. W przypadku zwłoki w zapłacie, wspomniane koszty pozasądowe wynoszą co najmniej 15% kwoty podlegającej windykacji, jednak nie mniej niż 125,00 euro.

9.6      Kofa nie ponosi żadnych kosztów z tytułu opłat bankowych lub opłat za przelewy pieniężne.

9.7      Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur w postaci elektronicznej.

9.8      Każda płatność dokonana przez drugą stronę, włączając w to płatności dokonane przez osoby trzecie na rzecz drugiej strony, w pierwszej kolejności zaliczana będzie na poczet pozasądowych kosztów poniesionych przez drugą stronę, następnie na poczet zaległych odsetek i odsetek bieżących i w końcu – według uznania Kofa - na poczet wymagalnych roszczeń (nia).

Artykuł 10: Gwarancja

10.1    Klient obowiązany jest dokonać zbadania towarów z należytą starannością niezwłocznie po ich otrzymaniu. Dostarczone towary uznawać się będzie za zaakceptowane przez Klienta, chyba że Klient zawiadomi nas: (a) o ewidentnej wadzie towaru w terminie czterech Dni Roboczych po dostawie, lub (b) o innych wadach w terminie trzech Dni Roboczych od wykrycia danej wady. Niewielkie odstępstwa od jakości, ilości, ilości, rozmiarów, koloru, wykończenia, wymiarów, obróbki itp., możliwe do przyjęcia z handlowego punktu widzenia lub nie do uniknięcia ze względów technicznych są zaakceptowane przez Klienta i nie stanowią wady towaru.

10.2   W przypadku zgłoszenia wady dostarczonych towarów, na nasze żądanie Klient zwróci nam zakwestionowany towar pokrywając koszty transportu, w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu, chyba że stan towaru nie pozwala na jego transport.

10.3   Wszelkie roszczenia odszkodowawcze Klienta podlegają postanowieniom art. 12 poniżej.

10.4   Z zastrzeżeniem postanowień Artykułu 10.1, wszelkie roszczenia Klienta wynikające z wad produktów lub powstałe w związku z wadami produktów podlegają przedawnieniu po upływie 12 miesięcy od przejścia ryzyka na Klienta. Powyższy okres przedawnienia nie obowiązuje w przypadku: (a) roszczeń odszkodowawczych w związku z zagrożeniem życia bądź uszczerbkiem na ciele lub zdrowiu powstałym na skutek działań umyślnych lub zaniedbań obowiązków po naszej stronie lub po stronie naszych prawnych przedstawicieli lub osób zatrudnionych przez nas w celu wykonywania naszych zobowiązań, oraz (b) roszczeń w związku z innymi szkodami powstałymi na skutek działań umyślnych lub rażących zaniedbań obowiązków po naszej stronie, lub po stronie naszych prawnych przedstawicieli, lub osób zatrudnionych przez nas w celu wykonywania naszych zobowiązań.

10.5    Reklamacje, zgodnie z postanowieniami niniejszej artykułu, są dopuszczalne jedynie w sytuacji, gdy druga strona nie korzystała z produktów, ani nie poddawała ich obróbce lub nie przetwarzała ich, ani nie użytkowała ich w żaden sposób.

10.6    O ile Kofa nie uzgodniło inaczej (poprzez wyrażenie zgody w formie pisemnej), dostawa zwróconego towaru następuje w całości na koszt i ryzyko Klienta.

Artykuł 11: Zastrzeżenie własności

11.1    Tytuł własności do wszelkich dostarczonych przez nas towarów pozostanie przy nas do czasu pełnego rozliczenia Zafakturowanej Kwoty (obejmującej również należne podatki i koszty przesyłki) dotyczącej wspomnianych towarów oraz ewentualnych innych roszczeń Kofa wobec Klienta. Do czasu przejścia tytułu własności na Klienta, Klient obowiązany jest: (a) traktować towar z należytą starannością, (b) przechowywać towar osobno i w sposób wyraźny oznakować go jako będący własnością Kofa, (c) nie ustanawiać zastawów, obciążeń lub zabezpieczeń na towarze inaczej niż w toku zwykłej działalności gospodarczej, w tym nie ustanawiać zastawów, obciążeń i zabezpieczeń na towarze w związku z transakcjami finansowymi. Kofa zastrzega sobie prawo własności wszelkich towarów dostarczonych przez Kofa oraz wszelkich wpływów z tytułu tych towarów, w tym należności z tytułu ubezpieczenia, jako zabezpieczenia swoich roszczeń, na co Klient wyraża zgodę. Towary służyć będą zabezpieczeniu wykonania przez Klienta wszelkich jego zobowiązań wynikających z niniejszych OWS do czasu uiszczenia wszelkich kwot należnych Kofa na podstawie niniejszych OWS. Klient zobowiązuje się zawrzeć wszelkie wymagane przez Kofa umowy potwierdzające fakt ustanowienia powyższego zabezpieczenia na towarach na rzecz Kofa.

11.2    Klient obowiązany jest niezwłocznie informować Kofa o wszelkich zgłaszanych przez osoby trzecie roszczeniach do towarów, których właścicielem lub współwłaścicielem jest Kofa, lub które stanowią zabezpieczenie roszczeń Kofa, oraz o próbach przejęcia posiadania tych towarów podejmowanych przez osoby trzecie.

11.3    W razie zaistnienia stosownych okoliczności, Klient niniejszym nieodwołalnie przyznaje Kofa prawo wejścia na teren obiektów, w których przechowywana jest mienie będące właśnością Kofa w celu wykonania przysługujących Kofa praw własności, w tym w szczególności w celu odzyskania posiadania należących do Kofa towarów.

11.4    Klient obowiązany jest podjąć rozsądne działania w celu zapobieżenia wymieszania towarów Kofa z innymi produktami aby m.in. zapewnić ich zgodność z kryteriami kontroli jakości i umożliwić ich śledzenie w łańcuchu produkcji. W przypadku wymieszania wspomnianych towarów z innymi produktami, Kofa zostanie uznana za współwłaściciela produktów powstałych w wyniku tego wymieszania w zakresie (ułamku) odpowiadającym kwocie Zafakturowanej Kwoty.

11.5    Jeśli towary zostaną poddane modyfikacjom lub przetworzone przez lub w imieniu Klienta, zabieg taki będzie traktowany jako przeprowadzony na polecenie Kofa i zgodnie z tym poleceniem, zaś Kofa stanie się współwłaścicielem zmodyfikowanych lub przetworzonych produktów w zakresie (ułamku) odpowiadającym kwocie Zafakturowanej Kwoty.

11.6    W przypadkach, gdy Kofa nie będzie w stanie zrealizować przysługującego mu zabezpieczenia lub powołać się na swoje prawa własności w sytuacji, gdy produkty zostały zmieszane, przetworzone lub przejęte, Klient upoważni Kofa, na jej żądanie, do zajęcia nowopowstałych produktów w zakresie dozwolonym przez prawo.

11.7    Kofa może również odebrać posiadanie towarów, do których Kofa zastrzegło prawo własności, w okolicznościach, w których Kofa ma podstawy podejrzewać, że nie otrzyma zapłaty za dane towary w terminie, nawet jeśli roszczenie Kofa o zapłatę nie stało się jeszcze wymagalne.

11.8    W przypadku gdy produkt dostarczony przez Kofa stanowiący własność Kofa, zostaje importowany do innego Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej, prawo dotyczące zastrzeżenia własności obowiązujące w tym Państwie Członkowskim ma pierwszeństwo, jeżeli jego postanowienia są korzystniejsze dla Kofa.

Artykuł 12: Odpowiedzialność

12.1    Kofa nie ponosi wobec Klienta odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek strat lub szkód. Powyższe nie dotyczy wyjątków określonych w art. 12 ust. 2 poniżej.

12.2    Art. 12 ust. 1 nie stosuje się do naszej odpowiedzialności z tytułu: (a) zagwarantowanych w sposób wyraźny specyfikacji towarów, (b) roszczeń, o których mowa w art. 10 ust. 4 pkt. (a) lub (b) zgodnie z bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa.

12.3    W przypadku zaistnienia naszej odpowiedzialności w sytuacjach określonych powyżej, nasza odpowiedzialnośc z tytułu opóźnienia w dostawie ogranicza się do 5% Zafakturowanej Kwoty (obejmującej też należne podatki). W pozostałych przypadkach nasza odpowiedzialność ogranicza się do wysokości Zafakturowanej Kwoty. Powyższe ograniczenia nie dotyczą roszczeń o których mowa w art. 10 ust. 4 pkt. (a) lub (b) oraz przypadków, w których byłyby one niezgdone z bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa.

12.4    Nie ponosimy odpowiedzialności (z jakiegokolwiek tytułu prawnego) za szkody, których nie daje się w sposób rozsądny przewidzieć przy założeniu normalnego wykorzystania towarów. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku szkód powstałych na skutek umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa z naszej strony.

12.5    Ograniczenia lub wyłączenia naszej odpowiedzialności odnoszą się również do osobistej odpowiedzialności naszych pracowników, przedstawicieli, członków kadry kierowniczej oraz osób zatrudnionych przez nas w celu wykonywania naszych zobowiązań.

12.6    W razie gdy jakakolwiek osoba trzecia wystąpi z roszczeniem odszkodowawczym przeciwko Kofa, co do którego Kofa nie ponosi odpowiedzialności na mocy niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, druga strona będzie zobowiązana do zwolnienia Kofa z odpowiedzialności w całości. Druga strona pokryje także wszelkie koszty mogące powstać w związku z ww. roszczeniem osób trzecich przeciwko Kofa.

Artykuł 13: Własność intelektualna

Klientowi nie przysługują jakiekolwiek prawa, tytuły lub udziały w odniesieniu do nazw handlowych, znaków towarowych, wizualnych postaci produktów, praw autorskich, patentów, nazw domen, nazw produktów, katalogów lub innych praw własności intelektualnej przysługujących Kofa, lub do jakichkolwiek znaków towarowych lub znaków usługowych należących do dostawców Kofa. Wszelkie materiały zawarte na naszych stronach internetowych objęte są prawami własności Kofa, jej dostawców i licencjodawców. Klient nie może kopiować lub korzystać z jakiejkolwiek własności intelektualnej Kofa, jej dostawców i licencjodawców bez zgody Kofa.

Artykuł 14: Przeciwdziałanie korupcji

14.1    Klient jest świadom faktu, że w działalności biznesowej prowadzonej przez Kofa obowiązuje zakaz wszelkich form łapownictwa i praktyk korupcyjnych. Klient potwierdza, że działa jako niezależny kontrahent i że postępuje i będzie postępować zgodnie ze wszystkimi przepisami prawnymi dotyczącymi łapówkarstwa w sektorach komercyjnym i prywatnym, prania brudnych pieniędzy i terroryzmu (w tym zgodnie m.in. z krajowymi przepisami o przeciwdziałaniu korupcji, kanadyjskiej Ustawy o przeciwdziałaniu korumpowaniu zagranicznych funkcjonariuszy publicznych, amerykańskiej  Ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych, Konwencji OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych, oraz brytyjskiej Ustawy o zwalczaniu łapownictwa).

14.2    Klient nie może oferować lub przekazywać niczego wartościowego (upominków, pożyczek, wycieczek, udziału w imprezach o charakterze rozrywkowym i tym podobnych świadczeń), w sposób bezpośredni lub pośredni, na rzecz jakichkolwiek funkcjonariuszy publicznych w celu wywarcia wpływu na jakiekolwiek podejmowane przez nich czynność lub wydawane decyzje. Oznacza to, że Klient nie może przekazać jakiemukolwiek funkcjonariuszowi publicznemu żadnego wynagrodzenia, łapówki lub innej formy zachęty, nawet gdyby jawiło się to jako zgodne z panującymi zwyczajami lub powszechną praktyką biznesową. Do przykładów zakazanych płatności należą płatności na rzecz urzędników odpowiedzialnych za zakupy służące nakłonieniu ich do zakupu naszych produktów; wszelkie płatności na rzecz funkcjonariuszy urzędów celnych mające przyspieszyć odprawy importowanych produktów lub minimalizować kwoty naliczonego cła; wszelkie płatności na rzecz urzędników mające nakłonić ich do obniżenia naliczanego podatku lub przyspieszenia załatwiania spraw podatkowych; wszelkie zwroty kosztów podróży; wpłaty na kampanie wyborcze kandydatów na funkcje państwowe, oraz wszelkie upominki (nie wliczając w to upominków o symbolicznej wartości) dla funkcjonariuszy urzędów, które mogą zajmować się regulacją naszej działalności, lub podmiotów które są lub mogą zostać naszym klientem lub dostawcą.

Artykuł 15: Kontrola eksportu i powiązane postanowienia.

15.1 Klient zobowiązany jest przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów ustaw, rozporządzeń, traktatów oraz porozumień dotyczących eksportu, reeksportu i importu wszelkich towarów.

15.2  Produkt(y) nie mogą być eksportowane lub ponownie eksportowane, przewożone lub ponownie przewożone do (i) jakiegokolwiek kraju lub regionu, co do którego wprowadzono ograniczenia (w tym krajów lub regionów, na które Stany Zjednoczone Ameryki, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Unia Europejska lub W.W. Kofa, Inc. nałożyły embargo lub sankcje ("oznaczona lokalizacja")) lub (ii) do jakiejkolwiek osoby umieszczonej na liście „Odmowa/Wykluczenie”.
Klient oświadcza i gwarantuje, że nie jest obywatelem ani rezydentem, ani że jego siedziba nie jest pod kontrolą ani nie znajduje się w żadnej z oznaczonych lokalizacji ani nie widnieje na żadnej liście „Odmowa/Wykluczenie”.

15.3 Klient zobowiązany jest do pełnej współpracy z Kofa w przypadku przeprowadzania oficjalnego lub nieoficjalnego audytu lub inspekcji, w związku z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi kontroli eksportu i importu i do uwolnienia Kofa od odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku naruszenia postanowień niniejszego Artykułu przez samego Klienta, jego pracowników, konsultantów, agentów lub klientów.

Artykuł 16: Prawo właściwe i wybór jurysdykcji

16.1     Wszelkie umowy zawarte pomiędzy nami i Klientem podlegają prawu polskiemu, przy wyłączeniu Konwecji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, bez uszczerbku dla bezwzględnie wiążących przepisów prawa kolizyjnego.

16.2     W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, wszelkie spory wynikając z danej umowy lub w związku z nią podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów właściwych dla miasta stołecznego Warszawy. Powyższe pozostaje bez uszczerbku dla bezwzględnie wiążących przepisów prawa regulujących kwestię właściwości sądów.

Artykuł 17: Postanowienia ogólne

17.1     Bez uprzedniej pisemnej zgody Kofa, Klient nie może dokonać cesji niniejszej umowy, jakiegokolwiek zamówienia czy swoich uprawnień wynikających z niniejszej umowy lub zamówienia. Dokonanie lub próba dokonania takiej cesji bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Kofa uprawnia Kofa do rozwiązania danego zamówienia przez przesłanie stosownego oświadczenia Klientowi.

17.2     Niewykonanie przez którąkolwiek stronę któregokolwiek z praw przysługujących jej na podstawie niniejszych OWS lub brak żądania wykonania któregokolwiek z postanowień lub spełnienia warunków przez drugą stronę nie stanowi zrzeczenia się tego prawa i nie może usprawiedliwiać braku przestrzegania postanowień lub spełniania warunków przez drugą stronę w przyszłości. Strony uzgadniają, że niniejsza umowa jak też całość korespondencji i wszelkie dokumenty dotyczące niniejszej Umowy winny być sporządzane w języku angielskim lub polskim.

17.2     W przypadku jeśli któreś z postanowień niniejszych OWS zostanie uznane przez właściwy sąd za nieważne lub niewykonalne, postanowienie to zostanie usunięte z niniejszych OWS zaś pozostałe określone w nim warunki pozostaną ważne i w pełni wykonalne, zgodnie z zapisami niniejszych OWS.

17.2 W przypadku jakichkolwiek  rozbieżności pomiędzy wersją angielską a polską niniejszych OWS, wersja polska będzie wiążąca.